IMPRESUM:  
ISSN (online) 2637-1499
IZDAVAČ: Urban Logic Center, Centar za razvoj kulture i društva znanja,
VEB ADRESA: http://www.urbanlogic.edu.rs
PERIODIČNOST: polugodišnje
POČETNA GODINA: 2018 (jesen-zima)
GLAVNI UREDNIK: Sandra Santrač, Direktor Urban Logic Center, Banja Luka
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
UREDNIŠTVO: Prof. dr. Daniel Abraham Romano, Univerzitet Banja Luka
Prof. dr. Nenad Suzić, Univerzitet Banja Luka
dr. Sandra Santrač, Direktor Urbam Logic Center, BiH
ADRESA UREDNIŠTVA: 78000 Banja Luka, ul. Kozarska 27 c, BiH
KONTAKT: Sandra Santrač
e.mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Tel: +387 (0)65 663 122

 

PORTRET ČASOPISA:

Časopis Geopolitika je multidisciplinarni naučni časopis koji objavljuje naučne radove iz oblasti geopolitike, sajber, geo-ekonomije, međunarodnih odnosa, zaštite kritične infrastrukture, ekonomske, kulturne, i obrazovne politike.
Časopis pruža neposredan otvoren pristup svom sadržaju na principu da je istraživanje slobodno i dostupno javnosti u cilju promocije globalne razmjene znanja.
Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili da ulaze u cjelokupne tekstove članaka, kao i da ih koriste u bilo koje druge zakonski dozvoljene svrhe bez traženja prethodnog odobrenja od izdavača ili autora, što je u skladu s definicijom otvorenog pristupa.

Područje pokrivanja: Politologija: Multidisciplinarne društvene nauke

 

Uređivačka politika

Recenzentski postupak

Svi tekstovi istraživačkog Časopisa Geopolitika podvrgnuti su recenziji, definisanim kao pribavljanje mišljenja stručnjaka recenzenata na terenu o individualnim rukopisima. Naš proces recenzije (peer review) je povjerljiv, što znači da su identiteti recenzenta i autora skriveni od recenzenata, i obrnuto, tokom postupka pregleda. Sagovornici recenzenata neće imati sukob interesa. Potiču se da istaknu relevantno objavljeno djelo koje još nije citirano. Urednici našeg časopisa poduzimaju razumne korake kako bi prepoznali i spriječili objavljivanje radova u kojima je došlo do pogrešnog ponašanja u istraživanju.
U slučaju da urednici budu otkrili ili obavješteni o bilo kakvim primjedbama za nedolično ponašanje u istraživanju, urednici će postupiti na odgovarajući način i nakon objavljivanja radova.

Recenzenti

Urban Logic Center primjenjuje postupak dvostranog anonimnog recenziranja svih radova. Svaki rukopis recenziraju barem dva recenzenta. Recenzenti djeluju nezavisno jedni od drugih, a njihov identitet je međusobno nepoznat. Recenzenti se biraju isključivo prema tome da li raspolažu relevantnim znanjima za ocenu rukopisa. Ne smeju biti iz iste institucije kao autori rukopisa, niti biti njihovi koautori u skorijoj prošlosti. Eventualni predlozi poimeničnih recenzenata od strane autora rukopisa se ne uvažavaju.
Cilj recenzije je da uredništvu pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti. Cilj je takođe da se u procesu komunikacije s urednikom, autorima i drugim recenzentima poboljša kvalitet rukopisa.

Recenzentski proces

Rukopisi se upućuju na recenziju tek nakon inicijalne ocjene da li su, s obzirom na formu i tematski delokrug, podobni za objavljivanje u časopisu. Posebna pažnja se posvećuje tome da inicijalna ocjena ne traje duže nego što je neophodno.
U redovnim okolnostima postupak recenziranja traje najviše četiri nedelje, a samo izuzetno do tri mjeseca. Period od prijema rada do njegovog objavljivanja traje u prosjeku 90 dana.
Tokom postupka recenzije glavni urednik može da zahtjeva od autora da dostave dodatne informacije, uključujući i primarne podatke, ako su one neophodne za donošenje suda o rukopisu. Urednik i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao poverljive i ne smijju ih upotrjebiti u druge svrhe.

Žalbeni postupci

U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamjerke na račun recenzije, uredništvo provjerava da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednik angažuje dodatne recenzente.
Dodatni recenzenti se angažuju i u slučaju kada su odluke recenzenata (odbiti/prihvatiti) međusobno oprečne ili na drugi način nepomirljive.
Konačnu odluku o prihvatanju rukopisa za objavljivanje donosi isključivo glavni urednik.

 

Odgovornosti


Odgovornosti autora

Autori garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da nije objavljen ranije i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu. Istovremeno predavanje istog rukopisa u više časopisa predstavlja kršenje etičkih standarda, što ga isključuje iz daljeg razmatranja za objavljivanje u časopisu. Rad koji je već objavljen na nekom drugom mjestu ne može biti preštampan u Časopisu Geopolitika.
Autori snose svu odgovornost za cjelokupni sadržaj rukopisa. Rukopis ne smije da sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje, niti da krši prava drugih lica.
Autori su dužni da obezbjede da njihov autorski tim navaeden u rukopisu obuhvati sva i samo ona lica koja su značajno doprinijela sadržaju rukopisa. Ako su u bitnim aspektima istraživačkog projekta i pripreme rukopisa učestvovala i druga lica, njihov doprinos treba navesti u fusnoti ili posebnoj napomeni (Zahvalnica, Acknowledgements).
Obaveza je autora da u napomeni navedu naziv i kodnu oznaku naučnoistraživačkog projekta u okviru koga je rad nastao, kao i pun naziv finansirajuće institucije. U slučaju da je rad pod istim ili sličnim naslovom bio izložen na nekom skupu u vidu usmenog saopštenja, detalji o tome treba da budu navedeni na istom mjestu.
Autori su dužni da potpuno i pravilno citiraju izvore koji su značajno utjecali na sadržaj istraživanja i rukopisa. Dijelovi rukopisa, uključujući tekst, jednačine, slike ili tabele, koji su doslovno preuzeti iz drugih radova moraju biti jasno označeni posebnom napomenom, npr. znacima navoda s preciznom oznaku mjesta preuzimanja (broja stranice) ili, ako su obimniji, dati u zasebnom paragrafu.
Pune reference svih navoda u tekstu (citata) moraju biti navedene u zasebnom odeljku (Literatura ili Reference) i to na jednoobrazan način, u skladu sa citatnim stilom koji časopis koristi. U odeljku Literatura navode se samo citirani, a ne i ostali izvori upotrebljeni prilikom pripreme rukopisa.
U slučaju da autori otkriju važnu grešku u svom radu nakon njegovog objavljivanja, dužni su da momentalno o tome obaveste glavnog urednika (ili izdavača) i da sarađuju na tome da se rad povuče ili ispravi.
Obveza je autora da u rukopisu navedu da li su u finansijskom ili bilo kom drugom bitnom sukobu interesa koji bi mogao da utječe na njihove rezultate ili interpretaciju rezultata.
Predavanjem rukopisa autori se obvezuju na poštovanje uređivačke politike Časopisa Geopolitika.

Odgovornosti uredništva

Glavni urednik Časopisa donosi konačnu odluku o tome koji će se rukopisi objaviti. Odluke se donose isključivo na osnovu vrjednosti rukopisa. Moraju biti oslobođene rasnih, polnih/rodnih, vjerskih, etničkih ili političkih predrasuda. Prilikom donošenja odluke o objavljivanju glavni urednik se rukovodi uređivačkom politikom, vodeći računa o zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenja autorskih prava i plagiranje.
Članovi uredništva, uključujući glavnog urednika, ne smiju biti u sukobu interesa u vezi sa rukopisima koje razmatraju. Članovi za koje se pretpostavi da bi neko mogao smatrati da su u sukobu interesa ne učestvuju u postupku odlučivanja o određenom rukopisu.
Rukopisi se čuvaju kao poverljiv materijal. Informacije i ideje sadržane u rukopisima ne smeju se koristiti u lične svrhe bez izričite pisane dozvole autora.
Glavni urednik i članovi uredništva su dužni da preduzmu sve razumne mjere da autori/recenzenti ostanu anonimni tokom i nakon procesa evaluacije u skladu s procedurom u upotrebi.
Uredništvo je dužno da pomaže recenzentima dostavljajući im dopunske informacije o rukopisu, uključujući i rezultate provere rukopisa na plagijarizam.

Odgovornosti recenzenata

Recenzenti su dužni da kvalifikovano i u zadatim rokovima dostave uredniku ocenu naučne, odnosno stručne vrjednosti rukopisa. Recenzent vodi posebnu brigu o stvarnom doprinosu i originalnosti rukopisa. Recenzija mora biti sasvim objektivna. Sud recenzenata mora biti jasan i potkrepljen argumentima.
Recenzenti ocjenjuju rukopise u odnosu na usklađenost sadržaja s profilom časopisa, značaj i korisnost sadržaja, adekvatnost primenjenih metoda, naučnu vrijednost sadržanih informacija, stil izlaganja i opremljenost teksta. Recenzija ima standardni format koji obuhvata ocjene pojedinih dimenzija rada, opštu ocjenu i zaključnu preporuku. Dostavlja se posredstvom sistema za onlajn uređivanje časopisa, gde se deponuje na neodređeno vrijeme.
Recenzent ne smije biti u sukobu interesa sa autorima ili finansijerom istraživanja. Ukoliko takav sukob postoji, recenzent je dužan da o tome pravovremeno obavjesti urednika. Recenzent ne prihvata na recenziju radove izvan oblasti za koju nije kompetentan.
Recenzenti treba da upozore glavnog urednika ako imaju osnovanu sumnju ili saznanje o mogućim povredama etičkih standarda od strane autora rukopisa. Takođe treba da prepoznaju relevantne izvore koji u radu nisu uzeti u obzir. Mogu da preporuče citiranje određenih referenci, ali ne i da zahjevaju citiranje radova objavljenih u Časopisu Geopolitika ili svojih radova, ako za to ne postoji opravdanje.
Od recenzenata se očekuje da svojim sugestijama unaprijede kvalitet rukopisa. Ako ocjene da rad zaslužuje objavljivanje uz korekcije, dužni su da preciziraju način na koji to može da se ostvari.
Rukopisi koji su poslani recenzentu moraju se smatrati poverljivim dokumentima. Recenzenti ne smiju da koriste materijal iz rukopisa za svoja istraživanja bez izričite pisane dozvole autora.

Etičnost publikovanja

Urednici našeg Časopisa slijede smjernice o povlačenju članka koje je usvojio „Odbor za etiku“ u cilju poštovanja etničnosti prilikom objavljivanja a dostupan je na: http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines.pdf
Svaki pojedinac ili institucija mogu da u bilo kom trenutku uredniku i/ili uredništvu prijave saznanja o kršenju etičkih standarda i drugim nepravilnostima i da o tome dostave verodostojne informacije/dokaze radi pokretanja istrage. Postupak provere iznetih dokaza odvija se na sledeći način:

 • glavni urednik donosi odluku o pokretanju istrage;
 • tokom tog postupka svi dokazi se smatraju poverljivim materijalom i predočavaju samo onim licima koja su direktno obuhvaćena slučajem;
 • osumnjičenim autorima pruža se prilika da odgovore na iznijete optužbe;
 • ako se utvrdi da je zaista došlo do nepravilnosti, ocjenjuje se da li je rječ o manjem prekršaju ili grubom kršenju etičkih standarda.

Manji prekršaji, bez posledica po integritet rada i časopisa, na primjer kada je riječ o nerazumjevanju ili pogrešnoj primeni publicističkih standarda, razrješavaju se u direktnoj komunikaciji s autorima i recenzentima, bez uključivanja trećih lica, na neki od načina npr.:

 • autorima i/ili recenzentima se upućuje pismo upozorenja;
 • objavljuje se ispravka rada, npr. u slučaju kada se sa spiska referenci izostave izvori koji su u samom tekstu citirani na propisan način;
 • objavljuje se eratum, npr. ako se ispostavi da je greška nastala omaškom uredništva.

U slučaju grubog kršenja etičkih standarda, glavni urednik / uredništvo može da preduzme različite mjere:

 • objavljuje saopštenje ili uvodnik u kom se slučaj opisuje;
 • službeno obavještava afilijativnu organizaciju autora/recenzenta;
 • povlači objavljeni rada
 • izriče zabranu objavljivanja u Časopisu na određeni vremenski period;
 • predočava slučaj nadležnim organizacijama i regulatornim telima radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.

Ove mjere se mogu primjenjivati pojedinačno ili istovremeno. U procesu razrešavanja slučaja po potrebi se konsultuju relevantne ekspertske organizacije, tijela ili pojedinci.

Sprečavanje plagijarizma

Plagijat bilo koje vrste se neće tolerisati od strane Urban Logic Centra. Uredništvo će pregledati i urediti istraživačke podneske za provjeru odgovarajućih citata i ostalih akademskih načela kao:

 • Namjerna upotreba plagijata u bilo kom obliku odnosno bezobzirno zastupljenosti tuđe riječi, misli, ili ideje kao vlastitim bez atribucije u vezi s podnošenjem akademskog rada, bilo da ocjenjuju ili na neki drugi način.
 • Falsificiranje, izrada, ili krivo predstavljanje podataka, ostalih informacije ili citata u vezi s akademskim zadatkom.
 • Uredništvo će autorima koji su prekršili akademska načela ograničiti pristup objavljivanja.

Urbam Logic Center ne objavljuje plagirane radove. Uredništvo polazi od stava da je plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog doprinosa i njihovo predstavljanje kao svojih, grubo kršenje naučne i izdavačke etike. Plagiranje može da uključuje i kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo.

Politika povlačenja

U slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili samih autora, objavljivanja istog rukopisa u više časopisa, lažnog autorstva, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare ili bilo koje druge zloupotrebe, objavljeni rad se mora opozvati.
Rad se može opozvati i zato da bi se ispravile ozbiljne i brojne omaške koje nije moguće obuhvatiti objavljivanjem ispravke. Opoziv objavljuje glavni urednik / uredništvo, autor(i) ili obe strane sporazumno.

Politika otvorenog pristupa

Urban Logic Centar publikuje onlajn Časopis otvorenog pristupa. Sav njegov sadržaj dostupan je korisnicima besplatno. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju puni tekst članaka, kao i da uspostavljaju HTML linkove ka njima, bez obaveze da za to traže saglasnost autora ili izdavača.
Pravo da sadržaj koriste bez pisane saglasnosti ne oslobađa korisnike obaveze da citiraju sadržaj časopisa.

Arhiviranje digitalne verzije

Sve objavljene digitalne sveske časopisa arhiviraju se po zakonu u digitalni depozit Narodne biblioteke u Banja Luci.
Naplata troškova autorima
Urban Logic Center ne naplaćuje troškove objavljivanja ni autorima niti trećim stranama. Besplatne su, kako usluge prijavljivanja rukopisa i njihove obrade, tako i usluge publikovanja članaka. Ne postoje bilo kakvi skriveni troškovi.

Autorska prava

Copyright teksta ostaje autoru - ali to ujedno čini pravnu odgovornost autora zbog bilo kojeg sadržaja;
Autori zadržavaju autorska prava nad objavljenim člancima, a izdavaču daju neekskluzivno pravo da članak objavi, da u slučaju daljeg korišćenja članka bude naveden kao njegov prvi izdavač, kao i da distribuira članak u svim oblicima i medijima.

Politika samoarhiviranja

Autorima je dozvoljeno da objavljenu verziju rada deponuju u institucionalni ili tematski repozitorijum ili da je objave na ličnim veb stranicama (uključujući i profile na društvenim mrežama, kao što su Research Gate, Academia.edu, itd.), na sajtu institucije u kojoj su zaposleni u bilo koje vrijeme nakon objavljivanja u časopisu.
Autori su obavezni da pritom navedu pun bibliografski opis članka objavljenog u ovom časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, volumen, sveska, paginacija) i postave link, kako na DOI oznaku tog članka.

Odricanje od odgovornosti

Stavovi iznjeti u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednika i članova redakcije časopisa. Autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje iznijete u svojim radovima. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.

Trenutno na sajtu

Ko je na mreži: 63 gostiju i nema prijavljenih članova