Geopolitika

Geopolitika

Geopolitics

Geopolitics

 

PRAVNA REGULATIVA NARODNE REPUBLIKE KINE

 

Zvonimir Čalušić

 

Apstrakt:

 

Tokom perioda Ianan, Centralno odeljenje za socijalna pitanja (CDSA) dostavilo je CCP (Central Policy Research Office) liderima izveštaje o svetskoj situaciji io glavnim događajima i pitanjima koja se odvijaju u inostranstvu.Ovi napori su se zasnivali na izvještajima stranih novinskih agencija i ograničenom broju stranih novina i knjiga. Tokom rata (obnovljenih sukoba, nakon kapitulacije Japana) između 1946. i 1949. godine između nacionalista podržanih zapadnim kapitalistima i komunističkih trupa, obaveštajna služba koju je pružalo Centralno odelenje za socijalna pitanja pokazala se instrumentalnom u pobedama komunističke borbe.

Nakon što je Partija konsolidovala državnu vlast u Kini, obaveštajni sistem je igrao sve važniju ulogu. Li Kenong, šef odelenja, takođe je imao nekoliko drugih rukovodećih pozicija, uključujući šefa Centralnog odelenja za istrage, zamenika načelnika Generalštaba i zamenika ministra inostranih poslova, i prisustvovao sastancima Političkog biroa kao posmatrač.

Uobičajeno je bilo da su kineske ambasade vršile istraživanje za prikupljanje obaveštajnih podataka od strane osoblja iz Centralnog odelenja za istrage. Analitički zadaci bili su u nadležnosti Centralnog odjela za istrage Osmi biro, javno poznat od 1978. godine kao  Institut za savremene međunarodne odnose.

 

Ključne riječi: obaveštajna služba, Politički biro, Centralno odelenje, Osmi biro

LEGAL REGULATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

 

Zvonimir Calusic

 

Abstract:

 

During the Ianan period, the Central Department of Social Affairs (CDSA) provided CCP liders (Central Committee and State Council) with reports on the world situation and on major events and issues going on abroad. These efforts were based on reports from foreign news agencies and a limited number of foreign newspapers and books. During the war (renewed conflicts, after the capitulation of Japan) between 1946 and 1949 between nationalists supported by Western capitalists and communist troops, intelligence provided by the Central Department of Social Affairs proved instrumental in the victories of the communist struggle.

After the Party consolidated state power in China, the intelligence system played an increasingly important role. Li Kenong, the head of the department, also held several other leadership positions, including head of the Central Investigation Department, deputy chief of staff and deputy foreign minister, and attended meetings of the Political Bureau as an observer.

It was common for Chinese embassies to conduct research to gather intelligence from staff from the Central Investigation Department. Analytical tasks were the responsibility of the Central Investigation Department of the Eighth Bureau, publicly known since 1978 as the Institute for Contemporary International Relations.

 

Keywords: Intelligence, Political Bureau, Central Section, Eighth Bureau

 

Uvod

Neposredno pred Veliku proletersku kulturnu revoluciju, Li Kenong je umro i naslijedio ga je Luo KingchangKang Sheng (koji je nekada bio na čelu Centralnog odjela za socijalna pitanja) bio je do tada član Političkog biroa CPC-a (KPK) i on je preuzeo odgovornost za rad Centralnog odjela za istrage.

Tokom Kulturne Revolucije ukinuto je Centralno istražno odeljenje, većina njenih viših rukovodilaca je poslana na selo za ponovno obrazovanje, a većina njenih aktivnosti i imovine je apsorbovana od strane Glavnog štaba Generalštaba. Centralna grupa za ispitivanje slučajeva, sastavljena od kadrova Centralnog odelenja za istrage po nalogu Kang Sheng-a, bila je ključna za uklanjanje pojedinaca kao što je Deng Ksiaoping.

Sa smrću Lin Biaoa početkom 1970-ih godina, Odelenje je ponovo uspostavljeno. Kada su Hua Guofeng i Vang Dongking preuzeli vlast 1977. godine, pokušali su da prošire Centralni odjel za istrage i prošire obaveštajni rad ZKP-a kao dio njihovih opštih napora da konsoliduju svoje vodeće pozicije. Ovoj inicijativi se odupro Deng Ksiaoping, koji se vratio na vlast. Deng Ksiaoping je tvrdio da obaveštajni sistem ne bi trebalo da koristi kineske ambasade za obezbeđivanje pokrića, i da bi obaveštajno osoblje trebalo poslati u inostranstvo pod pokrićem novinara i poslovnih ljudi. Shodno tome, Centralni odjel za istrage povlači svoje ljude iz kineskih ambasada u inostranstvu, osim malog broja tajnih obaveštajaca.

Šef Generalnog ureda Centralnog odjela za istrage 1976. godine je Zhou Xhaozheng.  Tokom 12. nacionalnog kongresa ZKP-a 1982, Zhou Xhaozheng je bio obavešten od strane šefa biroa pri Uredu za centralne tajvanske poslove, da je optužen za poteze protiv premijera Zhou Enlaija tokom perioda Zhou-ove žalosti. Rezultati istrage su pokazali da je Zhou Xhaozheng bio nevin, ali je ipak izgubio šansu da bude razmotren za mjesto ministra inteligencije (obavještajne službe).

Godine 1983. Liu Fuzhi, generalni sekretar Političkog biroa Centralnog komiteta ZKP-a i ministar javne bezbednosti, predložio je osnivanje Ministarstva državne bezbednosti koje bi spojilo cijelo Središnje odeljenje istrage sa kontraobaveštajnim elementima Ministarstva bezbednosti. Ovaj predlog je odobrio Politički biro Centralnog komiteta CPC-a (Komunističke partije Kine).

U junu 1983. godine Nacionalni narodni kongres, uočivši rastuću pretnju od subverzije i sabotaže, uspostavio je Ministarstvo državne bezbednosti pri Državnom savjetu. Novo ministarstvo je bilo zaduženo da osigura sigurnost države kroz efikasne mere protiv neprijateljskih agenata, špijuna i kontrarevolucionarnih aktivnosti koje su dizajnirane da sabotiraju ili zbace kineski socijalistički sistem. Na samom početku, ministarstvo se obavezalo da će se pridržavati državnog ustava i zakona i pozvalo građane na saradnju, podsjećajući ih na njihove ustavne obaveze da čuvaju državne tajne i čuvaju bezbednost zemlje.

Lin Iun, zamenik ministra javne bezbednosti, imenovan je za prvog ministra Ministarstva za državnu bezbednost. Međutim, 1985. godine, šef odjela Biroa za borbu protiv špijunaže (kadrovi iz Ministarstva javne sigurnosti) prebacio se u Sjedinjene Države. Nakon incidenta, Lin Iun i šef Biroa za borbu protiv špijunaže su smenjeni sa svojih položaja.

Jia Chunvang je imenovan za ministra državne bezbednosti 1985. godine, nakon razrešenja Lin Iuna. Javni i centralni istražni elementi ministarstva insistirali su da Lin Iun bude zamenjen jednim od njihovih vlastitih kadrova. Da bi se ovaj sukob riješio, rukovodstvo KPK imenovalo je Jia Chunvang, pošto je bio autsajder sa vezama ni za jedan element.

Kineski obaveštajni agenti se generalno raspoređuju u inostranstvo u trajanju od šest godina, 10 godina ili na duži boravak u zavisnosti od prirode posla ili učinka. Sredinom septembra 1996. godine, Centralna vojna komisija i Državni savet odobrili su izveštaj o planu koji su sastavili Odsek Generalštaba i Ministarstvo Državne bezbednosti o konsolidaciji, prilagođavanju i jačanju obaveštajnih podataka u Hong Kongu, Makau i inostranstvu. Skoro 120 obaveštajnih agenata koji su delovali u Sjedinjenim Državama, Kanadi, Zapadnoj Evropi, Severnoj Evropi i Japanu kao industrijalci, biznismeni, bankari, naučnici i novinari, su opozvani.

Krivični zakon 

U NR Kini je prvi post-materijalni i procesni Krivični zakon usvojen 1979. godine koji je pratio izlazak novog Ustava 1978. godine, kao i pad "Gang of Four" (četvoročlane bande) u 1976.

Ovaj Krivični zakonik, (Krivični zakon Narodne Republike Kine) je proizvod široke revizije, kao  poslednje 2015. (9. Amandman), koji je obuhvatio nove prekršaje koji se odnose na sajber kriminal, terorizam, građanskih sporova, te ukidanja smrtne kazne za određena krijumčarenja, prevare i djela falsifikovanja. 

Zapažene karakteristike krivičnog prava u Kini uključuju zahtev da zločini i krivične sankcije mogu biti vođeni isključivo nacionalnim zakonima (za razliku od pokrajinskih zakona ili ministarskih propisa). Ovo pravilo je navedeno u članu 8. Zakona u zakonodavstvu Narodne Republike Kine.

Surovost krivičnog prava u Kini je pod velikim kritikama bez međunarodne podrške, naročito po pitanju insistiranja smrthih kazni za mnoge zločine. Kina izvršava najveći broj kazni nad kriminalcima u svetu godišnje, što je izazvalo veliku zabrinutost među međunarodnim organizacijama i različitim grupama za ljudska prava.

 

Krivično procesno pravo 

Zakonu o krivičnom postupku Kine predviđen je u svim fazama krivičnog postupka. Ovo se razlikuje od sistema upravnih kazni (uključujući pritvor za periode više godina) i procedura koje upravljaju pod posebnim sistemom zakona i propisa. Postupak Zakonu o krivičnom postupku reguliše ponašanje istrage, uključujući i pritvor, ispitivanje, nadzor, tužilaštva (od strane institucije koja se zove "Pravobranilac") i vođenje suđenja/odbrane optuženog.

Međutim, nezavisnost sudova i institucija uključenih u istragu, gonjenje i suđenje krivičnih dela u Kini i dalje osporavaju strukture PRC (NRK), vlada i njeni organi. Jedan od primjera strukturnih prepreka za nezavisnost sudova Kineske komunističke partije je političko-pravni sistem odbora, nad kojim stranka (The Communist Party of China) ima moć da naloži, praćenje ili ispituje sudove u vezi sa konkretnim odlukama pojedinih predmeta ili kategorijama predmeta koji privlače pažnju iz partije.

Upravno pravo i upravni postupak

Državni savet je ovlašten da objavi set administrativnih propisa, o socijalnim i ekonomskim sektorima i poslove u skladu sa zakonima usvojenim od strane NPC  (National People's Congress) i Stalnog komiteta. Ovi zakoni uključuju zakon o zaštiti okoline, propise o oporezivanju i carini, zakon o kvalitetu proizvoda, i tako dalje. U ovim oblastima, centralna vlada i njeni organi su superiorniji u odnosu na druge stranke, kao što su preduzeća i pojedinci, jer vrše moć regulisanja.

Procesno pravo NRK (Narodne republike Kine) (1989) omogućuje da pravna lica da donesu zakonske izazove protiv upravnih postupaka. Vrste upravnih radnji koje mogu da se ospore moraju biti "konkretne akcije", u koje spadaju: administrativne kazne (kao što su pritvori i kazne), administrativne mere prinude, mješanja u poslovanju preduzeća, odbijanja da preduzmu akciju ili ispunie obavezu, nezakoniti zahevi za obavljanje dužnosti, te kršenja prava lica ili imovinskih prava. Revizija državne akcije vrši se u lokalnim sudovima. Akcije suda nisu dozvoljene za državne aktivnosti koje uključuju nacionalnu odbranu ili inostrane poslove. Pored toga, sud ne može da razmatra administrativne propise.

Iako su upravni sporovi, koji uključuju vlade u porastu zbog građana koji koristeći zakonske mere u zaštiti svoje imovine od povrede vlade, i dalje je veoma teško za sudsku praksu da bi sud mogao donijeti fer presude ili efikasno izvršenje, jer i sudije suda su imenovae od strane Komunističke partije i zavisni su od finansija koje dolaze iz vlade.

KRIVIČNO PRAVO NARODNE REPUBLIKE KINE

DEO II: POSEBNE ODREDBE

POGLAVLjE 1: ZA ZLOČINE PROTIV REVOLUCIJE

Član 90. Sva dela koja ugrožavaju Narodnu Republiku Kinu počinjena s ciljem svrgavanja političke moći diktature proletarijata i socijalističkog sistema su zločini kontrarevolucije.

Član 91. Ko se poveže sa stranim državama u planiranju povrede suvereniteta, teritorijalnog integriteta i bezbednosti domovine, biće osuđen na doživotnu kaznu zatvora ili na kaznu zatvora u trajanju od najmanje deset godina.

Član 92. Ko se odrekne da potkopa vladu ili demarkuje državu, treba da bude osuđen na doživotnu kaznu ili najmanje deset godina zatvora na određeno vreme.

Član 93. Ko podstiče, mami ili podmićuje državno osoblje, pripadnike oružanih snaga, narodnu policiju ili narodnu miliciju da oskvrne neprijatelja i pretvori u izdajnika ili da se bune, osuđen je na doživotnu kaznu ili najmanje deset godina zatvora. kazna na određeno vreme.

Član 94 . Ko god se okrene neprijatelju i pretvori u izdajnika, treba da bude osuđen na najmanje tri godine i ne više od deset godina zatvora na određeno vreme; kada su okolnosti ozbiljne ili kada se radi o tome da grupa dovede do kvara neprijatelju i pretvori u izdajnika, kazna ne može biti manja od deset godina zatvora na određeno vrijeme ili doživotnog zatvora.

Ko vodi članove oružanih snaga, narodnu policiju ili narodnu miliciju kako bi oštetio neprijatelja i pretvori u izdajnika, treba da bude osuđen na doživotnu kaznu zatvora ili na kaznu zatvora u trajanju od najmanje deset godina.

Član 95. Vođe u oružanoj masovnoj pobuni ili druge uključene osobe čiji su zločini monstruozni, treba da budu osuđeni na doživotnu kaznu ili najmanje deset godina zatvora na određeno vreme; drugi aktivni učesnici će biti osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine i najviše deset godina.

Član 96. Vođe u masovnom zatvoru u zatvoru ili u organizovanju bekstva iz zatvora ili drugih lica čiji su zločini monstruozni, treba da budu osuđeni na doživotnu kaznu zatvora ili na kaznu zatvora u trajanju od najmanje deset godina; drugi aktivni učesnici će biti osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine i najviše deset godina.

Član 97. Ko izvrši bilo koju od sljedećih akcija špijunaže ili pomaganja neprijatelju, treba da bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju od najmanje deset godina ili doživotni zatvor; kada su okolnosti relativno male, kazna ne može biti manja od tri godine, a ne duže od deset godina zatvora na određeno vreme:

 1. Krađa, tajno sakupljanje ili pružanje inteligencije (obavještajnih podataka) za neprijatelja;
 2. Snabdevanje neprijatelja oružjem i municijom ili drugim vojnim materijalom; i
 3. Učestvovanje u tajnoj službi ili organizaciji za špijunažu ili prihvatanje misije koju je odredio neprijatelj.

Član 98. Ko organizuje ili vodi kontrarevolucionarnu grupu, osuđuje se na kaznu zatvora u trajanju od najmanje pet godina; drugi koji aktivno učestvuju u kontrarevolucionarnoj grupi treba da budu osuđeni na ne više od pet godina zatvora na određeno vreme, krivični pritvor, kontrola ili lišavanje političkih prava.

Član 99. Ko god organizuje ili koristi feudalno sujeverje ili praznovjerne sekte i tajna društva za obavljanje kontrarevolucionarnih aktivnosti, osudit će se na kaznu zatvora u trajanju od najmanje pet godina; kada su okolnosti relativno male, kazna ne može biti veća od pet godina zatvora na određeno vrijeme, krivičnog pritvora, kontrole ili lišavanja političkih prava.

Član 100. Ko god u svrhu kontrarevolucije obavlja bilo koju od sljedećih radnji sabotaže, biće osuđen na doživotnu kaznu zatvora ili na kaznu zatvora u trajanju od najmanje deset godina; kada su okolnosti relativno male, kazna ne može biti manja od tri godine, a ne duže od deset godina zatvora na određeno vreme:

 1. izazivanje eksplozija, postavljanje vatre, kršenje nasipa, korišćenje tehnoloških ili drugih sredstava za sabotiranje vojne opreme, proizvodnih objekata, komunikacione ili transportne opreme, građevinskih projekata, opreme za sprečavanje opasnosti ili druge javne gradnje ili predmeta javne imovine;

 

 1. Oduzimanje državne evidencije, vojnih materijala, industrijskih ili rudarskih preduzeća, banaka, prodavnica, skladišta ili drugih predmeta javne imovine;

 

 1. otmice brodova, aviona, vozova, tramvaja ili motornih vozila;

 

 1. Ukazivanje na ciljeve bombardovanja ili granatiranja neprijatelja; i

 

 1. Proizvodnja, oduzimanje ili krađa oružja ili municije.

Član 101 . Ko u svrhu kontra-revolucije širi otrove, širi klice ili drugim sredstvima ubija ili povređuje ljude, treba da bude osuđen na doživotnu kaznu zatvora ili najmanje deset godina zatvora na određeno vreme; kada su okolnosti relativno male, kazna ne može biti manja od tri godine i ne više od deset godina zatvora na određeno vreme.

Član 102. Ko god u svrhu kontrarevolucije učini bilo koju od sljedećih radnji, osuđuje se na kaznu zatvora do pet godina, krivični pritvor, kontrolu ili lišavanje političkih prava; lideri ili drugi čija su krivična djela monstruozna treba da budu osuđeni na najmanje pet godina zatvora na određeno vreme:

 1. Podsticanje masa da se odupru ili da sabotiraju primenu državnih zakona ili uredbi; i
 2. Kroz kontrarevolucionarne slogane, letke ili druga sredstva, propagirajući i podstičući svrgavanje političke moći diktature proletarijata i socijalističkog sistema.

Clan 103. Ko god pocini bilo koji od zlocina kontra-revolucije navedenih u ovom poglavlju, osim onih iz clana 98, 99 i 102, moze biti osudjen na smrt kada je zločin za drzavu i narod posebno težak, a okolnosti posebno odious (odvratne).

Član 104. Ko izvrši bilo koje od krivičnih djela iz ove glave može se dodatno osuditi na oduzimanje imovine.

Krivični zakon NRK

Usvojen na Drugom zasjedanju Petog nacionalnog kongresa (CPC) 1. jula 1979.
Izmijenjeno petom sjednicom Osmog CPC-a (Komunističke partije Kine) 14. marta1997.

Usvojen na Drugom zasjedanju Petog nacionalnog kongresa naroda (CPC) 1. jula 1979 godine. Izmijenjeno petom sjednicom Osmog nacionalnog kongresa naroda CPC-a 14. marta 1997.

 

DEO II Posebne odredbe

Poglavlje I, Zločin ugrožavanja nacionalne bezbednosti

 

Član 102. Ko se poveže sa stranim državama u planiranju da naruši suverenitet, teritorijalni integritet i bezbednost domovine, treba da bude osuđen na doživotnu kaznu zatvora ili najmanje deset godina na kaznu zatvora.

Ko krivično delo iz prethodnog stava počini u dogovoru sa institucijama, organizacijama ili pojedincima van zemlje, kazniće se prema odredbama prethodnog stava.

 

Član 103. Ko organizuje, namjerava ili deluje u cilju razdvajanja zemlje ili podriva nacionalno ujedinjenje, kolovođa, ili onaj čiji je zločin težak, treba da bude osuđen na doživotnu kaznu ili najmanje deset godina zatvora na određeno vreme; drugi aktivni učesnici treba da budu osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri, ali ne više od 10 godina; i drugi učesnici treba da budu osuđeni na kaznu zatvora u trajanju do tri godine, krivični pritvor, kontrolu ili lišavanje političkih prava.

Ko podstiče na podelu zemlje i podriva nacionalno ujedinjenje, treba da bude osuđen na ne više od pet godina zatvora na određeno vreme, krivični pritvor, kontrolu ili lišavanje političkih prava; lideri ili oni čija su krivična dela ozbiljna treba da budu osuđeni na najmanje pet godina zatvora na određeno vreme.

 

Član 104. Ko organizuje, vrši podelu ili sprovodi oružanu pobunu ili oružane nerede, vođe, ili oni koji su zločini teški, treba da budu osuđeni na doživotnu kaznu zatvora, ili najmanje 10 godina zatvora na određeno vrijeme; aktivni učesnici će biti osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri do najviše 10 godina; i drugi učesnici treba da budu osuđeni na kaznu zatvora u trajanju do tri godine, krivični pritvor, kontrolu ili lišavanje političkih prava.

Ko podstiče, prisiljava, mami i podmićuje državno osoblje, pripadnike oružanih snaga, narodnu policiju ili narodnu miliciju da izvrše oružanu pobunu ili oružane pobune, biće teško kažnjeni prema odredbama prethodnog stava.

 

Član 105. Ko organizuje, nsmjersvs ili djeluje da potkopa političku moć države i svrgne socijalistički sistem, vođe ili one čija su krivična dela ozbiljna, treba da bude osuđen na doživotni zatvor, ili najmanje 10 godina na određeno vrijeme. zatvaranje; aktivni učesnici će biti osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine do najviše 10 godina; drugi učesnici će biti osuđeni na kaznu zatvora do tri godine, krivični pritvor, kontrolu ili lišavanje političkih prava.

Ko podstiče subverziju političke moći države i svrgne socijalistički sistem širenjem glasina, klevetanjem ili drugim načinima, biće osuđen na kaznu zatvora do pet godina, krivični pritvor, kontrolu ili lišavanje političkih sloboda. prava; lideri i oni čija su krivična dela ozbiljna treba da budu osuđeni na najmanje pet godina zatvora na određeno vreme.

 

Član 106. Ko se zaustavi sa institucijama, organizacijama ili pojedincima izvan zemlje i počini krivična dela iz čl. 103, 104 i 105 ovog poglavlja, kaznit će se prema odredbama članaka.

 

Član 107. Kada institucije, organizacije ili pojedinci unutar ili izvan zemlje pružaju finansijsku podršku organizacijama ili pojedincima u zemlji da počine zločine navedene u članovima 102, 103, 104 i 105, njihove neposredne odgovorne osobe se osuđuju ne duže od pet godina zatvora na određeno vreme, krivičnog pritvora, kontrole ili lišavanja političkih prava; i ako je slučaj ozbiljan, biće osuđen na kaznu zatvora u trajanju od najmanje pet godina.

 

Član 108. Ko se okrene neprijatelju i pretvori u izdajnika, treba da bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine i najviše deset godina; kada su okolnosti ozbiljne ili kada se radi o tome da se grupa naoružanog osoblja, policija naroda ili milicija dovede do neprijatelja i pretvori u izdajnika, kazna ne može biti manja od deset godina zatvora ili doživotnog zatvora zatvor.

 

Član 109. Ako osoblje državnog organa za vreme obavljanja svojih javnih funkcija napusti svoje radno mesto bez odobrenja i nedostataka iz zemlje; ili ako se odstupanje desi kada je on već van zemlje, čime se ugrožava nacionalna bezbednost NRK-a, on će biti osuđen na kaznu zatvora u trajanju od najviše pet godina, krivično pritvaranje, kontrolu ili lišavanje političkih prava; kada su okolnosti ozbiljne, on će biti osuđen na kaznu zatvora u trajanju od najmanje pet godina i ne više od 10 godina.

Kada državno osoblje koje postupa sa državnom tajnom počini krivično delo iz prethodnog stava, mora biti teško kažnjeno prema odredbama iz prethodnog stava.

 

Član 110. Ko izvrši bilo koju od sledećih dela špijunaže i ugrozi nacionalnu bezbednost, treba da bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor; kada su okolnosti relativno male, kazna ne može biti manja od tri godine, a ne duže od deset godina zatvora sa fiksnim trajanjem:

(1) Pridruživanje organizaciji za špijunažu ili prihvatanje misije koju je ona dodelila ili njenog agenta; ili

(2) Ukazivanje na ciljeve bombardovanja ili granatiranja na neprijatelja.

 

Član 111. Ko krade, potajno sakuplja, kupuje ili ilegalno daje državnu tajnu ili obavještajne podatke organizaciji, ustanovi ili osoblju izvan zemlje, treba da bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju od najmanje pet godina do najviše 10 godina zatvora; kada su okolnosti posebno teške, on treba biti osuđen na najmanje 10 godina zatvora na određeno vrijeme ili doživotnu; i kada su okolnosti relativno male, on treba da bude osuđen na kaznu zatvora do pet godina, krivični pritvor, kontrolu ili lišenje političkih prava.

 

Član 112. Ko god u ratu isporučuje neprijatelju oružje i municiju ili drugi vojni materijal, treba da bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor; i kada su okolnosti relativno male, biće osuđen na kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine do najviše 10 godina.

 

Član 113. Kada se u ovom poglavlju izvrše gore pomenuti zločini koji ugrožavaju nacionalnu bezbednost - osim onih predviđenih u drugoj odredbi člana 103. i čl. 105, 107. i 109. - i naneli su posebno teške štete zemlji i narodu a okolnosti su posebno odvratne, može biti osuđen na smrt.

Ko izvrši krivična dela iz ovog poglavlja, može se kazniti i oduzimanjem imovine.

NRK- Krivično pravo

DEO II Posebne odredbe

Poglavlje VI. Zločini narušavanja reda socijalne uprave

Odeljak 1. Krivična djela ometanja javnog reda

Član 277. Svako ko upotrebi nasilje ili pretnju da ometa državno osoblje da obavlja svoje dužnosti, biće osuđen na kaznu zatvora do tri godine, krivični pritvor ili kontrolu; ili kaznu novčane kazne.

Ko zloupotrebljava nasilje ili prijetnje da bi ometao zamjenike NPC-a (National People's Congress) ili poslanike kongresa lokalnog stanovništva, da ispuni svoje zakonske zamjenske dužnosti, kažnjava se prema prethodnom stavu.

Ko god u slučaju prirodne katastrofe ili vanrednog stanja koristi nasilje ili pretnje da ometa osoblje Crvenog krsta da ispuni svoje zakonske odgovornosti, biće kažnjen prema prvom stavu.Ko svesno ometa organe državne bezbednosti ili organe javne bezbednosti u izvršavanju svojih bezbednosnih zadataka, te je prouzrokovao ozbiljne posledice iako se ne koristi nasilje ili pretnja, kažnjava se prema prvom stavu.

Član 278. Ko podstiče masu da upotrebi nasilje da se odupre sprovođenju državnih zakona i administrativnih propisa, biće osuđen na kaznu zatvora do tri godine, krivični pritvor, kontrolu ili lišavanje političkih prava; kada su prouzrokovane ozbiljne posledice, kazna ne može biti manja od tri godine, ali ne duže od sedam godina zatvora na određeno vreme.

Član 279. Ko god predstavlja državno osoblje za prevaru i blefiranje, treba da bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju do tri godine, krivični pritvor, kontrolu ili lišavanje političkih prava; kada su okolnosti ozbiljne, kazna ne može biti manja od tri godine, ali ne duže od 10 godina zatvora na određeno vreme.

Ko god predstavlja narodnu policiju za prevaru i blefiranje, mora biti teško kažnjen u skladu sa prethodnim stavom.

Član 280. Ko krivotvori, izmijeni, trguje, krade, prisilno oduzme ili uništi službena dokumenta, potvrde ili pečate državnih organa, osuđuje se na kaznu zatvora u trajanju do tri godine; kada su okolnosti ozbiljne, kazna ne može biti manja od tri godine, ali ne duže od 10 godina zatvora na određeno vreme.

Ko krivotvori pečate korporacija, preduzeća, institucija ili narodnih organizacija, treba da bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju do tri godine, krivični pritvor, kontrolu ili lišavanje političkih prava.

Ko krivotvori ili promeni lične karte građana, treba da bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju do tri godine, krivični pritvor, kontrolu ili lišavanje političkih prava; kada su okolnosti ozbiljne, kazna ne može biti manja od tri godine, ali ne duže od sedam godina zatvora na određeno vreme.

Član 281. Ko nezakonito proizvodi, kupuje ili prodaje standardnu policijsku uniformu, registarske tablice motornih vozila ili druge posebne znakove, policijska sredstva, a posledice su ozbiljne, treba da bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju do tri godine, krivični pritvor ili kontrola; i može biti osuđen na novčanu kaznu, dodatno ili isključivo.

Kada jedinica počini krivična dela iz prethodnog stava, jedinica se kažnjava, a odgovorna lica i drugi koji su direktno odgovorni kažnjavaju se prema propisima iz prethodnog stava.

Član 282. Ko nezakonito pribavi državnu tajnu krađom, tajnim prikupljanjem i otkupom, osuđen je na kaznu zatvora do tri godine, krivični pritvor, kontrolu ili lišenje političkih prava; kada su okolnosti ozbiljne, kazna ne može biti manja od tri godine, ali ne duže od sedam godina zatvora na određeno vreme.

Ko poseduje dokumente, informacije ili druge članke koji su strogo poverljive ili poverljive informacije države i odbija da navede svoje poreklo ili upotrebu, treba da bude osuđen na kaznu zatvora do tri godine, krivični pritvor ili kontrolu .

Član 283. Ko god nezakonito proizvodi i prodaje nadzor, fotografisanje ili drugu posebnu špijunsku opremu, treba da bude osuđen na kaznu zatvora do tri godine, krivični pritvor ili kontrolu.

Član 284. Ko nezakonito koristi posebnu opremu za praćenje ili fotografisanje i prouzrokuje teške posljedice, osudit će se na kaznu zatvora u trajanju do dve godine, kazneni pritvor ili kontrolu.

Član 285. Ko prekrši državne propise i upadne u kompjuterske sisteme sa informacijama o državnim poslovima, izgradnji odbrambenih objekata i sofisticiranoj nauci i tehnologiji, biće osuđen na kaznu zatvora u trajanju do tri godine ili krivični pritvor.

Član 286. Ko krši državne propise i briše, menja, dodaje i upliće se u informacione sisteme računara, uzrokujući nenormalne operacije sistema i teške posledice, treba da bude osuđen na kaznu zatvora do pet godina ili krivični pritvor; kada su posledice posebno ozbiljne, kazna ne može biti manja od pet godina zatvora na određeno vreme.

Ko krši državne propise i briše, menja ili dodaje podatke ili aplikacijske programe instalirane ili obrađene i prenesene od strane kompjuterskih sistema i izaziva teške posljedice, treba kazniti prema prethodnom stavu.

Tko namjerno kreira i propagira kompjuterski virus i druge programe koji sabotiraju normalan rad kompjuterskog sistema i prouzrokuju teške posledice, kažnjava se prema prvom stavu.

Član 287. Ko koristi računar za finansijsku prevaru, krađu, korupciju, otuđenje javnih sredstava, krađu državne tajne ili druge zločine, treba osuditi i kazniti u skladu sa relevantnim odredbama ovog zakona.

Član 288. Ko krši državne propise i instališe ili koristi radio stanice (predajnike), zauzima frekvencije bez odobrenja, i odbija da ih prestane koristiti nakon što mu je to naređeno, a time i ometanje u normalnim radio komunikacijama i nanošenje teških posledica. ne duže od tri godine zatvora na određeno vreme, krivičnog pritvora ili kontrole; i može biti osuđen na novčanu kaznu, dodatno ili isključivo. Kada jedinica počini krivična dela navedena u prethodnom stavu, jedinica se kažnjava, a odgovorne osobe i drugi koji su neposredno odgovorni kažnjavaju se prema prethodnom stavu.

Član 289. Svako lice koje prouzrokuje povredu, invaliditet ili smrt osobe zbog okupljanja mase za "premlaćivanje, razbijanje i pljačkanje" treba da bude osuđeno i kažnjeno u skladu sa odredbama članova 234 i 232 ovog zakona. U slučajevima kada je javnost privatne imovine uništena ili prisilno odvedena i odvedena, vođe, pored naredbe o vraćanju naknade, treba da budu osuđene i kažnjene u skladu sa članom 263 ovog zakona.

Član 290. U slučajevima kada se okupljaju gomile da naruše javni red sa ozbiljnim posljedicama; gde se prekida proces rada, proizvodnje, biznisa, nastave i naučnih istraživanja; i kada su uzrokovani ozbiljni gubici, vođe treba da budu osuđene na najmanje tri godine, ali ne duže od sedam godina zatvora na određeno vreme; drugi aktivni učesnici će biti osuđeni na kaznu zatvora do tri godine, krivični pritvor, kontrolu ili lišavanje političkih prava.

Sastavljajući gomile da napadaju državne organe, ometajući tako njihove operacije i uzrokujući ozbiljne gubitke, vođe treba da budu osuđene na najmanje pet godina, ali ne više od 10 godina zatvora na određeno vreme; i drugi aktivni učesnici treba da budu osuđeni na najmanje pet godina zatvora na određeno vreme, pritvor, kontrolu ili lišavanje političkih prava.

Član 291. U slučajevima kada se okuplja gomila da uznemirava red na stanicama, pristaništima, stanicama civilne avijacije, tržnicama, javnim parkovima, pozorištima, izložbama, sportskim terenima ili drugim javnim mestima, ili se okuplja masa koja blokira saobraćaj ili potkopava saobraćaj narediti, ili se odupreti ili ometati osoblju uprave državne bezbednosti koja obavlja svoje funkcije u skladu sa zakonom, kada su okolnosti ozbiljne, vođe treba da budu osuđene na kaznu zatvora do pet godina, krivični pritvor ili kontrolu.

Član 292. U slučajevima kada se okuplja gomila koja ima svađe, vođe i drugi aktivni učesnici treba da budu osuđeni na kaznu zatvora do tri godine, krivični pritvor ili kontrolu. Kada su predmeti jedan od sledećih, vođe i drugi aktivni učesnici treba da budu osuđeni na najmanje tri godine, ali ne duže od 10 godina zatvora na određeno vreme:

(1) gužve se okupljaju u više navrata da se svađaju;

(2) veličina gomile okupljenih da se svađaju je velika i izazvani su loši socijalni efekti;

(3) gužve se okupljaju zbog svađa na javnim mestima ili glavnim putevima, i izazivaju ozbiljne socijalne poremećaje; ili

(4) gužve se sklapaju za borbe sa alatima.

Ko okupi gomilu da se svađa, na taj način prouzrokuje teške povrede ili smrt, mora biti osuđen i kažnjen u skladu sa članovima 234 i 232 ovog zakona.

Član 293. Svako ko podriva javni red sa bilo kim od sledećih provokativnih i uznemirujućih ponašanja, biće osuđen na kaznu zatvora do pet godina, krivični pritvor ili kontrolu:

(1) namerno napadanje druge osobe i okolnosti su loše;

(2) gonjenje, presretanje ili psovanje druge osobe, a okolnosti su loše;

(3) nasilno oduzimanje, zahtevanje ili namerno oštećivanje ili zaplenu javne ili privatne imovine; i okolnosti su ozbiljne;

(4) stvaranje poremećaja na javnom mjestu, uzrokujući ozbiljan poremećaj.

Član 294. Ko organizuje, vodi, ili aktivno učestvuje u organizaciji sa karakteristikama kriminalnog sindikata, koji organizovano vrši nasilje, pretnju ili druga krivična dela putem nasilja, pretnje ili na drugi način, u cilju igranja tiranina u lokalitet, izvršenje svih vrsta zločina, maltretiranje i nanošenje štete masama i vršenje onoga što je ozbiljno ugrozilo ekonomski i društveni poredak, treba biti osuđen na najmanje tri godine, ali ne više od 10 godina zatvora na određeno vreme. Drugi učesnici će biti osuđeni na kaznu zatvora u trajanju do tri godine, krivični pritvor, kontrolu ili lišavanje političkih prava. Osoblje prekomorskih kriminalnih sindikata koji dolaze u NRK da regrutuju članove treba da budu osuđeni na najmanje tri godine, ali ne više od 10 godina zatvora na određeno vrijeme.

Ko izvrši druga krivična djela osim onih iz prethodna dva stavka, kažnjava se prema propisima za kažnjavanje višestrukih zločina.

Osoblje državnog organa koji ima organizaciju sa karakteristikama kriminalnog sindikata, ili koja priznaje bezakonje i kriminalne aktivnosti organizacije, treba da bude osuđeno na kaznu zatvora do tri godine, krivični pritvor ili lišavanje političkih prava; kada su okolnosti ozbiljne, kazna ne može biti manja od tri godine, ali ne duže od 10 godina zatvora na određeno vreme.

Član 295. Ko podučava metode počinjenja kriminala, biće osuđen na kaznu zatvora do pet godina, krivični pritvor ili kontrolu; kada su posledice ozbiljne, na najmanje pet godina zatvora na određeno vreme; kada su posledice posebno teške, do doživotnog zatvora ili smrtne kazne.

Član 296. Ko god održava skup, paradu, demonstraciju bez primene u skladu sa zakonom ili bez ovlaštenja nakon podnošenja zahteva, ili je ne izvršava u skladu s vremenom početka, završetkom, mestom i cestom kako to dozvoljavaju nadležni organi, i odbija da se povinuje naredbi da se odbaci, time ozbiljno sabotira društveni poredak, osoblje koje je zaduženo i oni koji su direktno odgovorni treba da budu osuđeni na najviše pet godina zatvora na određeno vreme, pritvor, kontrolu ili političkih prava.

Član 297. Ko krši zakone i propise tako što donosi oružje, kontrolisane noževe i alate ili eksplozivne predmete za učešće u skupštini, paradi, demonstracijama, treba da bude osuđen na kaznu zatvora do tri godine, krivični pritvor kontroliše ili lišava političkih prava.

Član 298. Ko ometa, sudari ili sabotira sa drugim metodama zakonito održanu skupštinu, paradu i demonstracije, što dovodi do haotičnog javnog reda, biće osuđen na kaznu zatvora do pet godina, krivični pritvor kontroliše ili lišava političkih prava.

Član 299. Ko svesno vređa nacionalnu zastavu, nacionalni grb NRK-a na javnom mjestu, metodama kao što su spaljivanje, uništavanje, škrabanje, prljanje, gaženje i gaženje treba biti osuđen na kaznu zatvora do tri godine na određeno vreme, pritvor, kontrola ili lišavanje političkih prava.

Član 300. Ko organizuje i koristi praznovjerne sekte, tajna društva i zle verske organizacije ili sabotira primenu državnih zakona i izvršnih propisa uz pomoć sujeverja, osuđen je na najmanje tri godine i ne više od sedam godina nepokretne kazna zatvora; kada su okolnosti posebno teške, na najmanje sedam godina zatvora na određeno vreme.

Ko organizuje i koristi praznoverne sekte, tajna društva i zle verske organizacije ili vara druge koristeći praznoverje, što dovodi do smrti ljudi, treba kazniti u skladu s prethodnim stavom.

Ko organizuje i koristi praznoverne sekte, tajna društva i zle verske organizacije ili ima nedozvoljene seksualne odnose sa ženama, zloupotrebljava novac i imovinu korištenjem praznoverja treba biti osuđen i kažnjen u skladu s odredbama članaka 236, 266 zakona.

Član 301. Svako ko preuzme vodstvo u okupljanju gomile da se bavi promiskuitetnim aktivnostima ili opetovano učestvuje u takvim aktivnostima, treba da bude osuđen na kaznu zatvora do pet godina, krivični pritvor ili kontrolu.

Ko zavodi maloljetnike da učestvuju u masovnim promiskuitetnim aktivnostima, mora biti strogo kažnjen u skladu sa prethodnim stavom.

Član 302. Ko krade, vređa leševe, treba da bude osuđen na kaznu zatvora do tri godine, krivični pritvor ili kontrolu.

Član 303. Ko god, da bi ostvario profit, okupi grupu da se bavi kockanjem, otvori kockarnicu ili zauzme kocku, osuđen je na kaznu zatvora do tri godine, krivični pritvor, ili kontrolu, pored kazne.

Član 304. Osoblje poštanskih službi koje je veoma neodgovorno, namerno odlaže slanje pošte, što dovodi do velikog gubitka javne imovine, interesa države i ljudi, treba da bude osuđeno na kaznu zatvora u trajanju do dve godine ili pritvor.

Narodna republika Kina-Krivični zakon

DEO II Posebne odredbe

Poglavlje VI. Zločini narušavanja reda socijalne uprave

 

Odeljak 2. Krivična djela narušavanja pravde

Član 305. Tokom krivičnog postupka, svaki svedok, veštak, zapisničar, prevodilac koji namerno lažno svedoči, vrši stručnu procenu, evidentira, prevodi s namerom da uokviruje druge ili prikriva krivične dokaze u okolnostima koje imaju značajan značaj o slučaju treba da bude osuđen na ne više od tri godine zatvora na određeno vreme ili krivični pritvor; kada su teške okolnosti, do najmanje tri godine i ne više od sedam godina zatvora na određeno vreme.

Član 306. Tokom krivičnog postupka, svaki branilac, pravni zastupnik uništava, falsifikuje dokaze, pomaže strankama u uništavanju, falsifikovanju dokaza, preteći, varajući svedoke da se suprotstavljaju činjenicama, menjaju svoje svedočenje ili daju lažni iskaz, a osuđuje se više od tri godine zatvora na određeno vreme ili krivični pritvor; kada su teške okolnosti, do najmanje tri godine i ne više od sedam godina zatvora na određeno vreme.

Ako svedoci, svedočenja ili drugi dokazi koji su prikazani, upotrebljeni od strane branitelja, pravnog zastupnika nisu istiniti, ali nisu falsifikovani namerno, oni ne spadaju u kategoriju falsifikovanja dokaza.

Član 307. Ko prestane sa nasiljem, pretnjom, mito i drugim metodama, svedok će svedočiti ili poticati druge na lažno svedočenje na kaznu zatvora do tri godine ili kaznu zatvora; kada su teške okolnosti, do najmanje tri godine, ali ne duže od sedam godina zatvora na određeno vreme.

Ko pomogne zainteresovanim stranama u uništavanju ili falsifikovanju dokaza, biće osuđen na kaznu zatvora u trajanju do tri godine ili kaznu zatvora ako su okolnosti teške.

Bilo koje sudsko osoblje koje počini zločine navedene u prethodna dva paragrafa, biće strogo kažnjeno.

Član 308. Svako ko pribegne progonu i odmazdi protiv svedoka treba da bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju do tri godine ili kazneni pritvor; kada su teške okolnosti, do najmanje tri godine i ne više od sedam godina zatvora na određeno vreme.

Član 309. Ko okuplja gomilu da uznemirava, optužuje sud ili tuče sudsko osoblje, ozbiljno ometa naredbu suda da bude osuđena na kaznu zatvora do tri godine, krivični pritvor, kontrolu ili da bude kažnjen.

Član 310. Ko god da osobi koja je očigledno zna da je osuđenik sa skrivenim prostorom, finansijskom i materijalnom podrškom, pomogne mu da pobegne, krije ili ga štiti falsifikovanjem dokaza, biće osuđen na ne više od tri godine trajanja - kazna zatvora, krivični pritvor ili kontrola; kada su teške okolnosti, do najmanje tri godine, ali ne duže od deset godina zatvora na određeno vreme.

Ko izvrši krivično delo kako je navedeno u prethodnom stavu i unapred dogovori se da bude kažnjen kao počinilac zajedničkog zločina.

Član 311. Ko odbije da pruži informaciju, kada organi državne bezbednosti države ispitaju relevantne situacije i prikupe relevantne dokaze od njega, o drugim osobama za koje zna da su izvršili krivičnu špijunsku delatnost, biće osuđen na najviše tri godine. - kazna zatvora, krivični pritvor ili kontrola ako su okolnosti teške.

Član 312. Ko prikrije, prenosi, kupuje ili deluje kao zastupnik da proda nešto što on jasno zna kao plen koji je stečen kroz izvršenje krivičnog djela, biće osuđen na kaznu zatvora do tri godine, krivični pritvor, ili kontrolom i mogu dodatno ili isključivo biti kažnjeni novčanom kaznom.

Član 313. Ko odbije da izvrši odluku ili naredbu narodnog suda dok je u stanju da je izvrši, treba da bude osuđen na kaznu zatvora do tri godine, krivični pritvor ili da bude kažnjen novčanom kaznom ako okolnosti su teške.

Član 314. Tko sakrije, prenosi, prodaje, namerno uništava imovinu koja je već zapečaćena, oduzeta ili zamrznuta, treba da bude osuđena na kaznu zatvora do tri godine, krivični pritvor ili da bude kažnjena novčanom kaznom ako su okolnosti teške.

Član 315. Kriminalci koji su, u skladu sa zakonom, već u pritvoru i izvršavaju jedno od narednih radnji kojima se sabotira nalog za nadzor, osuđuju se na kaznu zatvora do tri godine, ako su teške okolnosti:

(1) pobijediti nadzorno osoblje; (2) organizuje druge osobe koje su u pritvoru da sabotiraju nadzor;

(3) okupiti gomilu da pravi nevolje, time narušavajući normalan redosled nadgledanja;

(4) tukli, vršili telesno kažnjavanje ili poticali druge ljude da tuku, telesno kažnjavali druge osobe u pritvoru.

Član 316. Kriminalci, okrivljeni, osumnjičeni za krivično delo koji su već u pritvoru u skladu sa zakonom i koji pobegnu moraju biti osuđeni na kaznu zatvora do pet godina ili krivični pritvor. Ko zapleni silovanjem kriminalaca, optuženih, osumnjičenih za krivična dela koji se šalju pod pratnjom, treba da bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju od najviše sedam godina;kada su teške okolnosti, do najmanje sedam godina zatvora na određeno vreme.

Član 317. Ko preuzme vođstvo u organizovanju pokušaja bekstva iz zatvora ili ko učestvuje u pokušaju da bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju od najmanje pet godina; drugi koji učestvuju u pokušaju ne više od pet godina zatvora na određeno vreme ili krivičnog pritvora.

Ko preuzme vođstvo u organizovanju nereda da pobegne iz zatvora ili da okupi gomilu da otvori zatvor sa alatima ili ko aktivno učestvuje u pokušaju da bude osuđen na najmanje deset godina zatvora ili doživotnog zatvora zatvaranje; kada su okolnosti posebno teške, do smrtne kazne; drugi koji učestvuju u pokušaju ne manje od tri godine i ne više od deset godina zatvora na određeno vreme.

NRK Narodna republika Kina-Krivični zakon

DEO II Posebne odredbe

 

Poglavlje  Zločini kršenja dužnosti vojnog osoblja

Član 420. Akti vojnog osoblja koji ugrožavaju nacionalne i vojne interese u suprotnosti sa svojim dužnostima koje se kažnjavaju zakonom smatraju se krivičnim delima kojima se krši dužnost vojnog osoblja.

Član 421. Oni koji ugrožavaju vojne operacije uprkos naredbama iz ratnog perioda, kažnjavaju se zatvorom najmanje tri godine, a najviše 10 godina. Ako izazovu velike gubitke u borbi ili bitci, biće osuđeni na najmanje 10 godina zatvora, doživotni zatvor ili smrt.

Član 422. Oni koji ugrožavaju vojne operacije namjernim prikrivanjem vojnih informacija, davanjem lažnih vojnih informacija, odbijanjem da se prenose vojni nalozi ili prosljeđivanjem lažnih vojnih naredbi, kažnjavaju se na kaznu zatvora najmanje tri godine i najviše 10 godina. Ako izazovu velike gubitke u borbi ili bitci, biće osuđeni na najmanje 10 godina zatvora, doživotni zatvor ili smrt.

Član 423. Oni koji se brinu samo o sopstvenom životu na bojnom polju i polažu oružje i predaju se neprijatelju po sopstvenom nahođenju, kažnjavaju se zatvorom do tri godine i najviše 10 godina. Ako su okolnosti ozbiljne, one će se kazniti zatvorom od najmanje 10 godina ili doživotnim zatvorom.

Oni koji rade za neprijatelja nakon predaje, biće osuđeni na kaznu zatvora od najmanje 10 godina, doživotnu kaznu ili smrt.

Član 424. Oni koji pobegnu iz bitke, osudit će se na kaznu zatvora do tri godine. Ako su okolnosti ozbiljne, one će biti osuđene na kaznu zatvora od najmanje tri godine, a najduže na 10 godina zatvora. Ako izazovu velike gubitke u borbi ili bitci, biće osuđeni na najmanje 10 godina zatvora, doživotni zatvor ili smrt.

Član 425. Zapovjednici i službenici na dužnosti koji prouzrokuju ozbiljne posledice ako napuste svoja radna mesta bez dozvole ili zanemaruju svoje dužnosti, kažnjavaju se zatvorom do tri godine ili kaznenim pritvorom. U slučaju posebno teških posledica, osuđuju se na kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine i najviše sedam godina.

Oni koji su počinili krivična dela iz prethodnog stava u ratnom periodu, kažnjavaju se zatvorom od najmanje pet godina.

Član 426. Oni koji ometaju komandante ili osoblje na dužnosti da obavljaju svoje dužnosti nasiljem ili zastrašivanjem, kažnjavaju se zatvorom do pet godina ili krivičnim pritvorom. Ako su okolnosti ozbiljne, biće osuđene na kaznu zatvora u trajanju od najmanje pet godina. U slučaju teških povreda ili smrti, ili drugih posebno teških okolnosti, biće osuđeni na doživotni zatvor ili smrt. Ako te radnje počine u ratu, biće im izrečena stroga kazna.

Član 427. Oni koji prouzrokuju ozbiljne posledice zloupotrebom ovlašćenja i usmeravaju svoje podređene da se bave aktivnostima kojima se krše njihove dužnosti, kažnjava se zatvorom do pet godina ili krivičnim pritvorom. Ako su okolnosti posebno teške, one će se kazniti kaznom zatvora u trajanju od najmanje pet godina i najviše 10 godina.

Član 428. Zapovjednici koji prouzrokuju ozbiljne posledice tako što će se okrenuti od borbe ili postupati pasivno u borbi u suprotnosti s naredbama, kažnjavaju se kaznom zatvora do pet godina. U slučaju velikih gubitaka u borbi ili u bitkama, ili u drugim posebno teškim okolnostima, oni će biti kažnjeni najmanje pet godina zatvora. Član 429. Komandanti onih koji prouzrokuju velike gubitke prijateljskim snagama tako što ne dolaze na njihovo spasavanje na bojištu, iako znaju da su u neposrednoj opasnosti, traže spas i mogu biti spašeni, osuđuju se na više od pet godina zatvora.

Član 430. Oni koji ugrožavaju nacionalne i vojne interese tako što napuštaju svoja radna mjesta bez dozvole, bježe iz zemlje ili se nalaze izvan zemlje za vreme obavljanja službene dužnosti, kažnjavaju se zatvorom do pet godina ili kaznenim pritvorom. Ako su okolnosti ozbiljne, biće osuđene na kaznu zatvora u trajanju od najmanje pet godina.

U slučaju napuštanja aviona ili plovila, ili drugih posebno teških okolnosti, oni koji su uključeni biće osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 10 godina, doživotni zatvor ili smrt.

Član 431. Oni koji nezakonito pribave vojnu tajnu krađom, špijuniranjem ili kupovinom takvih tajni, kažnjava se zatvorom do pet godina. Ako su okolnosti ozbiljne, one će biti osuđene na kaznu zatvora u trajanju od najmanje pet godina i najviše 10 godina. Ako su okolnosti posebno teške, biće izrečene kazne zatvora u trajanju od najmanje 10 godina.

Oni koji kradu, špijuniraju ili kupuju vojne tajne za prekomorske institucije, organizacije ili osoblje, i nezakonito im daju tajne, osudit će se na najmanje 10 godina zatvora, doživotnu kaznu ili smrt.

Član 432. Oni koji propuštaju vojnu tajnu projektom ili slučajno u suprotnosti sa zakonima i propisima o zaštiti državne tajne, kažnjavaju se zatvorom do pet godina ili krivičnim pritvorom ako su te okolnosti ozbiljne. Ako su okolnosti posebno teške, one će se kazniti kaznom zatvora u trajanju od najmanje pet godina i najviše 10 godina.

Oni koji su počinili krivično delo iz prethodnog stava u ratnom periodu, kažnjavaju se zatvorom od najmanje pet godina, a najviše 10 godina. Ako su okolnosti posebno teške, one će se kazniti zatvorom od najmanje 10 godina ili doživotnim zatvorom.

Član 433. Oni koji izmišljaju glasine da obmanjuju ljude i uznemiravaju moral vojnika u ratu, biće osuđeni na kaznu zatvora do tri godine. Ako su okolnosti ozbiljne, one će se kazniti zatvorom do tri godine i najviše 10 godina. Oni koji izmišljaju glasine da obmanjuju ljude i narušavaju moral vojnika u saradnji sa neprijateljem, biće osuđeni na najmanje 10 godina zatvora ili doživotnog zatvora. Ako su okolnosti posebno teške, mogu biti osuđene na smrt.

Član 434. Oni koji sami sebi nanose povrede da bi izbegli vojne dužnosti u ratu, kažnjavaju se zatvorom do tri godine. Ako su okolnosti ozbiljne, one će biti osuđene na kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine i najviše sedam godina.

Član 435. Oni koji napuste svoje trupe kršeći zakone i propise o vojnoj službi, biće osuđeni na kaznu zatvora do tri godine ili krivični pritvor ako su okolnosti ozbiljne.

Oni koji su počinili krivično delo iz prethodnog stava u ratnom periodu, kažnjavaju se zatvorom do tri godine, a najviše sedam godina.

Član 436. Oni koji krše propise o upotrebi oružja u okolnostima koje su tako ozbiljne da predstavljaju nesreću iz nehata koje imaju za posledicu ozbiljne povrede ili smrti ili koje prouzrokuju druge ozbiljne posledice, biće kažnjene zatvorom do tri godine ili krivičnim delom. pritvor. Ako su posledice posebno teške, one će biti osuđene na kaznu zatvora od najmanje tri godine i najviše sedam godina.

Član 437. Oni koji prouzrokuju ozbiljne posledice promenom propisanog načina upotrebe oružja protivno propisima o upravljanju oružjem, kažnjavaju se zatvorom do tri godine ili krivičnim pritvorom. Ako su okolnosti posebno teške, biće izrečene kazne zatvora u trajanju od najmanje tri godine i najviše sedam godina.

Član 438. Oni koji kradu ili otmu oružje ili ratnu opremu, kažnjavaju se zatvorom do pet godina ili krivičnim pritvorom. Ako su okolnosti ozbiljne, one će biti osuđene na kaznu zatvora u trajanju od najmanje pet godina i najviše 10 godina. Ako su okolnosti posebno teške, biće izrečene kazne zatvora od najmanje 10 godina, doživotnog zatvora ili smrti. Oni koji kradu ili otmu vatreno oružje, municiju ili eksploziv, kažnjavaju se u skladu sa odredbama člana 127 ovog zakona.

Član 439. Oni koji nezakonito prodaju ili prenose vojno oružje, kažnjavaju se na kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine, a najviše do 10 godina. U slučaju prodaje ili prenošenja velikih količina naoružanja, ili drugih posebno teških okolnosti, oni će biti kažnjeni na najmanje 10 godina zatvora, doživotni zatvor ili smrt.

Član 440. Oni koji odustanu od oružja prkoseći naredbama, biće osuđeni na kaznu zatvora do pet godina ili krivični pritvor. U slučaju napuštanja važnog oružja ili velikih količina naoružanja, ili drugih ozbiljnih okolnosti, biće osuđeni na najmanje pet godina zatvora.

Član 441. U slučaju neuspeha da se bez odlaganja prijavi gubitak naoružanja ili druge ozbiljne okolnosti, učesnici će se kazniti zatvorom do tri godine ili krivičnim pritvorom.

Član 442. U slučaju prodaje ili prenošenja vojne nepokretnosti bez dozvole u ​​suprotnosti sa odgovarajućim odredbama, a ako su okolnosti ozbiljne, neposredno odgovorne osobe kažnjavaju se zatvorom do tri godine ili krivičnim pritvorom. Ako su okolnosti posebno teške, one će biti osuđene na kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine i najviše 10 godina.

Član 443. Oni koji zloupotrebljavaju svoja ovlašćenja i zlostavljaju svoje podređene u teškim okolnostima koje dovode do ozbiljnih povreda ili izazivaju druge ozbiljne posledice, kažnjavaju se zatvorom do pet godina ili krivičnim pritvorom. Ako dođe do smrti, oni će biti osuđeni na najmanje pet godina zatvora.

Član 444. Lica koja su direktno odgovorna za namerno napuštanje povrijeđenih ili bolesnih vojnika na ratištima, ako je slučaj ozbiljan, treba da se osude na pet godina ili manje u zatvoru.

Član 445. Oni koji rade u medicinskoj ili medicinskoj službi u ratnom periodu i koji odbijaju da spašavaju ili leče ozbiljno povređene ili kritično bolesne pripadnike, kada im to dozvoljavaju uslovi, treba da budu osuđeni na pet godina ili manje u zatvoru ili stavljeni pod krivični pritvor. U slučaju da je uslovljen ozbiljan invaliditet, smrt ili druge teške posledice povrijeđenih ili bolesnih vojnika, odgovorni su osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od pet do deset godina.

Član 446. Oni koji okrutno rane nevine stanovnike ili pljačkaju novac nevinih stanovnika ili drugu imovinu na područjima vojne akcije, treba da budu osuđeni na pet godina ili manje u zatvoru. Ako je slučaj ozbiljan, oni će biti osuđeni na pet do deset godina zatvora. Ako je slučaj izuzetno ozbiljan, oni će biti osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina ili više, uz doživotnu kaznu ili osudu na smrt.

Član 447. Osobe koje oslobađaju ratne zarobljenike bez ovlaštenja moraju biti osuđene na kaznu zatvora u trajanju od pet godina ili manje. Oni koji oslobode važne ratne zarobljenike ili mnoge ratne zarobljenike, ili one koji su uključeni u druge ozbiljne slučajeve, treba da budu osuđeni na pet ili više godina zatvora.

Član 448. Oni koji zlostavljaju ratne zarobljenike, ako je slučaj ozbiljan, treba da budu osuđeni na tri godine ili manje u zatvoru.

Član 449. Tokom ratnog perioda osuđenim vojnicima koji su osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od tri godine ili manje, koji ne predstavljaju nikakvu praktičnu opasnost i čija je kazna suspendovana, dozvoljeno je da se iskupljuju dobrom službom. Ako dokažu da su izvršili zaslužnu službu, njihova prvobitna kazna može biti ukinuta i ne može se smatrati da su počinili krivično djelo.

Član 450. Ovo poglavlje se odnosi na aktivne vojne oficire, civilne kadrove, vojnike i kadete sa vojnim statusom Kineske narodne oslobodilačke vojske [PLA]; aktivne vojne oficire, civilne kadrove, vojnike i kadete sa vojnim statusom u kineskoj narodnoj vojnoj policiji; i osoblje rezerve i drugo osoblje koje obavlja vojne zadatke.

Član 451. Ratno stanje, kako je navedeno u ovom poglavlju, odnosi se na vrijeme nakon što je država proglasila ratno stanje, trupe su dodijeljene borbenim misijama, ili kada zemlju iznenada napadne neprijatelj.

Vreme tokom kojeg trupe obavljaju maršalne zakonske misije ili se bave hitnim nasiljem smatra se ratnim.

Zakon o državnoj bezbednosti Narodne Republike Kine

Šta je MSS?

(MSS) Ministarstvo državne bezbednosti je kineska glavna civilna obaveštajna agencija. Formirana 1983. godine, odgovorna je za kontraobaveštajne, vanjske obaveštajne službe, kao i za domaći nadzor i obavještajne podatke za nacionalnu bezbednost - pa se često opisuje kao nešto poput ukrštanja između CIA-e i FBI-a. Chen Wenqing predvodi tajno ministarstvo državne bezbednosti Kine, kao i druga ministarstva pod Državnim savjetom, kineski kabinet te MSS koje ima ogromnu mrežu pokrajinskih i opštinskih ogranaka širom zemlje.

Prema Nacionalnom zakonu o obaveštajnoj delatnosti koji je donesen 2017. godine, MSS -zajedno s drugim obaveštajnim službama - ima široka ovlaštenja za obavljanje raznih vrsta špijunskih aktivnosti u Kini i inostranstvu, za praćenje i istraživanje stranih i domaćih pojedinaca i institucija i može ih narediti za angažovanje ili podupiranje obaveštajne aktivnosti.

Također je ovlašten administrativno pritvarati one koji ometaju ili objavljuju informacije o obavještajnom radu u trajanju do 15 dana. Qiu Jin je, kako je već navedeno, otkriven kao zamjenik špijunskog šefa ministarstva državne bezbednosti kada je pratio tadašnjeg šefa policije u Chongqingu Wang Lijuna u Peking 2012. godine.

Prema kineskom Zakonu o krivičnom postupku, MSS ima isto ovlaštenje da uhapsi ili pritvara ljude kao i redovnu policiju za zločine koji uključuju nacionalnu bezbednost.

Zakon o državnoj bezbednosti Narodne Republike Kine

Član 4:

Svaka organizacija i pojedinac čije ponašanje šteti državnoj bezbednosti NRK-a mora se rešavati pravnim sredstvima.

Činjenice nanošenja štete državnoj bezbednosti NRK-a koje se spominju u ovom zakonu su one koje provode organizacije, grupe i pojedinci izvan teritorije, ili ih podstiču i finansiraju, ali ih provode drugi; kao i one koje sprovode organizacije i pojedinci unutar teritorije u dogovoru sa organizacijama, grupama i pojedincima izvan teritorije:

 

 1. U planu da potkopa vladu, raskomadati državu i zbaciti socijalistički sistem;

 

 1. da učestvuju u organizaciji za špijunažu ili da prihvate misiju koju dodeljuje organizacija za špijunažu ili njeni agenti;

 

 1. krađe, tajno prikupljanje, kupovanje i nelegalno davanje državne tajne neprijatelju;

 

 1. Podsticanje, nagovaranje i podmićivanje državnog osoblja da se bune; i

 

 1. Angažovanje u drugim diverzantskim aktivnostima protiv državne bezbednosti.

 

Član 23:

Kada akti ugrožavanja nacionalne bezbednosti PRC-a vrše organizacije, grupe ili pojedinci van teritorije ili ih podstiču i finansiraju, ali ih provode drugi, ili ih provode organizacije i pojedinci na teritoriji u dogovoru sa organizacijama, grupama i pojedincima van teritorije, što predstavlja krivično delo, ona će se istraživati zbog svoje krivične odgovornosti u skladu sa zakonom.

 

Detaljna pravila za implementaciju Zakona o državnoj bezbednosti Narodne Republike Kine

 

Član 7:

Dogovorene aktivnosti ugrožavanja državne bezbednosti iz člana 4. Zakona o državnoj bezbednosti odnose se na sljedeće aktivnosti koje provode institucije ili pojedinci u zemlji:

 

 1. Iscrtavanje ili obavljanje aktivnosti za ugrožavanje državne bezbednosti zajedno sa organizacijama, institucijama ili pojedincima van zemlje;

 

 1. Prihvatanje finansijske podrške organizacija, ustanova ili pojedinaca izvan zemlje, ili to radi na njihovom podsticanju, za obavljanje aktivnosti koje ugrožavaju državnu bezbednost; i

 

 1. Uspostavljanje veza sa organizacijama, institucijama ili pojedincima izvan zemlje, te dobijanje njihove podrške i pomoći za obavljanje aktivnosti koje ugrožavaju državnu bezbednost.

Član 8:

Sljedeće aktivnosti su druge sabotažne aktivnosti koje ugrožavaju državnu bezbednost iz člana 4. Zakona o državnoj bezbednosti:

 

 1. Organizovanje, planiranje ili sprovođenje terorističkih aktivnosti koje ugrožavaju državnu bezbednost;

 

 1. Izrada ili izobličavanje činjenica, objavljivanje ili širenje pisanih ili usmenih govora, ili proizvodnja ili propagiranje audio i video proizvoda koji ugrožavaju državnu bezbednost;

 

 1. Sprovođenje aktivnosti koje ugrožavaju državnu bezbednost kroz osnivanje društvenih organizacija ili poslovnih institucija;

 

 1. Koristi religiju za obavljanje aktivnosti koje ugrožavaju državnu bezbednost;

 

 1. ugrožavanje državne bezbednosti kroz stvaranje nacionalnih sporova ili podsticanje nacionalnog razdora; i

 

 1. Aktivnosti pojedinaca izvan zemlje koji zanemaruju odvraćanje i susreću se sa osobama u zemlji koje su ugrozile državnu bezbednost ili koje su ozbiljno osumnjičene za ugrožavanje državne bezbednosti.

 

 

Reference

 1. Wang, Chang (2013).Inside China's legal system. Madson, Nathan H.,. Oxford, UK: Chandos Publishing. pp. 56–7. ISBN 0857094610OCLC 878805962      i  https://catalogue.nla.gov.au/Record/6455075

 

 1. http://www.nyulawglobal.org/globalex/China.htm

 

 1. Jerome A. Cohen, (1982). "Chinese Criminal Code Symposium, Foreword-China's Criminal Codes", 1982 72(1) Journal of Criminal Law and Criminology, 135 at: http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6291&context=jclc

 

 1. China Law Translate, ""It’s a crime, I tell ya: Major Changes in China’s Criminal Law Amendment 9" at: http://chinalawtranslate.com/its-a-crime-i-tell-ya-major-changes-in-chinas-criminal-law-ammendment-9/?lang=en#AoRI7xsVbDJo6VqV.99

 

 1. Sarah Biddulph, (2015). "Punishments in the Post Re-Education Through Labour World: Questions About Minor Crime in China" University of Melbourne Legal Studies Research Paper (No. 79) at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2664864
 2. Jianfu Chen, (2013). "Criminal Law and Criminal Procedure Law in the People's Republic of China" at https://books.google.com/books?id=PlStoNNKha0C&lpg=PP7&dq=jianfu%20chen%20criminal%20law%20and%20procedure&pg=PP7#v=onepage&q=jianfu%20chen%20criminal%20law%20and%20procedure&f=false

 

 1. Ling Li, (2016). "The Chinese Communist Party and People’s Courts: Judicial Dependence in China" 64(1) American Journal of Comparative Law, at 28 athttps://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2551014

 

 1. Huang Jingjing, (2015). Intellectual clarityThe Global Times

 

 1. People's Daily Online. "China has more than 143,000 lawyers"

 

 1. Edward Wong, (2012). "Chinese Lawyers Chafe at New Oath to Communist Party"The New York Times. Retrieved March 23, 2012.